حاشیه المبدا و المعاد | ḥāšīyat-ul mabda’ wa-l ma‘ād(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


وسیله النجات فی المبداء و المعاد | vasīlat-on najāt fe-l mabda’ va-l ma‘ād(کلام و اعتقادات)

محمد هادی ، ق 11 قمری
mohammad hādī( - 17c)


غذاء العارفین = مبدء و معاد | qazā’-ol ‘ārefīn = mabda’ va ma‘ād(عرفان و تصوف)

معلم همدانی ، حسن ، ق 9 قمری
mo‘allem-e hamedānī, hasan (- 15c)


ثمرات الفواد فی المبدا و المعاد | samarāt-ol fo’ād fe-l mabda’ va-l ma‘ād(عرفان و تصوف)

عبداالله افندی ، - 1071 قمری
‘abd-ol-lāh-e afandī (- 1661)


خیر الزاد فی المبدا و المعاد | xayr-oz zād fe-l mabda’ va-l ma‘ād(کلام و اعتقادات)

داعی شیرازی ، نظام الدین محمود، 810 - 870 قمری
dā‘ī šīrāzī, nezām-od-dīn mahmūd (1408 - 1466)


تفریغ الفواد لمعرفه المبدا و المعاد | tafrīġ-ul fu’ād li-ma‘rifat-il mabda’ wa-l ma‘ād(کلام و اعتقادات)

نراقی ، ابوالقاسم بن محمد، 1258 - 1319 قمری
narāqī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad (1842 - 1902)


اعتقادات = اصول دین = مبدا و معاد | e‘teqādāt = osūl-e dīn = mabda’ va ma‘ād(کلام و اعتقادات)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (-1713)


اعتقادات = اصول دین = مبدا و معاد | e‘teqādāt = osūl-e dīn = mabda’ va ma‘ād(کلام و اعتقادات)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (-1713)


المبدا و المعاد | al-mabda’ wa-l ma‘ād(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺍﺑﻮﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎﺀ ﺩﺭ ﺳﻪ »ﻣﻘ

اسکندریه = جواب سوالات اسکندر = پرسش و پاسخ = مبدا و معاد = اصول دین | eskandarīye = javāb-e so’ālāt-e eskandar = porseš v-a pāsox = mabda’ v-a ma‘ād = osūl-e dīn(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)