حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه = التعلیقات الصالحیه علی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya = at-ta‘līqāt- uṣ ṣāliḥīyya ‘alā š.-il alfīya(نحو)

احسائی ، محمد صالح بن ابراهیم ، ق 11 قمری
ahsā’ī, mohammad sāleh ebn-e ebrāhīm (- 17c)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abo-tāleb-e esfahānī (- 1822)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

قزوینی ، میرزا یحیی ، ق 13 قمری
qazvīnī, mīrzā yahyā (- 19c)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abo-tāleb-e esfahānī (- 1822)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

یزدی ، علی اکبر بن عبدالکریم ، ق 13 قمری
yazdī, ‘alī akbar ebn-e ‘abd-ol-karīm (- 19c)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

قزوینی ، محمد بن مبارک ، - 966 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e mobārak (- 1559)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

جیلانی ، محمد رفیع بن رفیع ، - 1245 ؟ قمری
jīlānī, mohammad rafī‘ ebn-e rafī‘ (- 1830)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

جیلانی ، محمد رفیع بن رفیع ، - 1245 ؟ قمری
jīlānī, mohammad rafī‘ ebn-e rafī‘ (- 1830)


البهجه المرضیه فی شرح الالفیه = شرح الفیه ابن مالک = شرح الخلاصه فی النحو | al-bahjat-ul marḍīyya fī š.-il alfīya = š.-u alfīyyat-i ibn- i mālik = š.-u al-xulāṣa fi-n naḥw(نحو)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446-1506)


البهجه المرضیه فی شرح الالفیه = شرح الفیه ابن مالک = شرح الخلاصه فی النحو | al-bahjat-ul marḍīyya fī š.-il alfīya = š.-u alfīyyat-i ibn- i mālik = š.-u al-xulāṣa fi-n naḥw(نحو)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446-1506)