حاشیه شرح عقائد النسفی = بحر الافکار = حاشیه الخیالی | ḥāšīyat-u š.-i ‘aqā’id-in nasafī = baḥr-ul afkār = ḥāšīyat- ul xayālī(کلام و اعتقادات)

خیالی ، احمد بن موسی ، 829 - 862 ؟ قمری
xīyālī, ahmad ebn-e mūsā (1426 - 1458)


حاشیه شرح عقائد النسفی = بحر الافکار = حاشیه الخیالی | ḥāšīyat-u š.-i ‘aqā’id-in nasafī = baḥr-ul afkār = ḥāšīyat- ul xayālī(کلام و اعتقادات)

خیالی ، احمد بن موسی ، 829 - 862 ؟ قمری
xīyālī, ahmad ebn-e mūsā (1426 - 1458)


حاشیه شرح عقائد النسفی = بحر الافکار = حاشیه الخیالی | ḥāšīyat-u š.-i ‘aqā’id-in nasafī = baḥr-ul afkār = ḥāšīyat- ul xayālī(کلام و اعتقادات)

خیالی ، احمد بن موسی ، 829 - 862 ؟ قمری
xīyālī, ahmad ebn-e mūsā (1426 - 1458)


حاشیه عقائد النسفی | ḥāšīyat-u ‘aqā’id-in nasafī(کلام و اعتقادات)

احمد بن عبداالله
ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh


حاشیه شرح عقائد النسفی | ḥāšīyat-u š.-i ‘aqā’id-in nasafī(کلام و اعتقادات)

مولوی ابوالحسن بن شیخ فاضل
mowlavī ab-ol-hasan ebn-e šeyx fāzel


حاشیه شرح عقائد النسفی | ḥāšīyat-u š.-i ‘aqā’id-in nasafī(کلام و اعتقادات)

جندی ، احمد بن محمد، ق 9 قمری
jondī, ahmad ebn-e mohammad ( - 15c)


حاشیه شرح عقائد النسفی | ḥāšīyat-u š.-i ‘aqā’id-in nasafī(کلام و اعتقادات)

ساچقلی زاده ، محمد بن ابی بکر، - 1150 قمری
sāčqolī-zāde, mohammad ebn-e abī-bakr ( - 1738)


عمده العقائد = عمده عقیده اهل السنه و الجماعه = عمده عقائد النسفی | ‘umdat-ul ‘aqā’id = ‘umdat-u ‘aqīdat-i ’ahl-is sunna wa-l jamā‘a = ‘umdat-u ‘aqā’id-in nasafī(کلام و اعتقادات)

نسفی ، عبداالله بن احمد، - 710 قمری
nasafī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad (- 1311)


حاشیه حاشیه الخفری علی شرح التجرید = حاشیه حاشیه شرح تجرید العقائد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.-it tajrīd = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i tajrīd-il ‘aqā’id(کلام و اعتقادات)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)


حاشیه حاشیه الخفری علی شرح التجرید = حاشیه حاشیه شرح تجرید العقائد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.-it tajrīd = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i tajrīd-il ‘aqā’id(کلام و اعتقادات)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)