حاشیه نسبه ارتفاع اعظم الجبال | ḥāšīyat-u nisbat-i irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā-e-bn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


نسبه ارتفاع اعظم الجبال الی قطر الارض = حاشیه شرح الملخص = شرح شرح ملخص چغمینی = تضاریس الارض | nisbat-u irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl ilā quṭr-il ar۳ = ḥāšīyat- u š.-il mulaxxaṣ = š.-u š.-i mulaxxaṣ-ičaġmīnī = ta۳ārīs-ul ar۳(هیئت)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نسبه ارتفاع اعظم الجبال الی قطر الارض = حاشیه شرح الملخص = شرح شرح ملخص چغمینی = تضاریس الارض | nisbat-u irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl ilā quṭr-il ar۳ = ḥāšīyat- u š.-il mulaxxaṣ = š.-u š.-i mulaxxaṣ-ičaġmīnī = ta۳ārīs-ul ar۳(هیئت)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نسبه ارتفاع اعظم الجبال الی قطر الارض = حاشیه شرح الملخص = شرح شرح ملخص چغمینی = تضاریس الارض | nisbat-u irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl ilā quṭr-il ar۳ = ḥāšīyat- u š.-il mulaxxaṣ = š.-u š.-i mulaxxaṣ-ičaġmīnī = ta۳ārīs-ul ar۳(هیئت)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


حاشیه الفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه | ḥāšīyat-ul fawā’id-iḍ ḍiyā’īya fī š.-il kāfīya(نحو)

سهارنپوری ، عصمه االله بن اعظم ، - 1100 قمری
sahāranpūrī, ‘esmat-ol-lāh ebn-e a‘zam (- 1689)


شرح قصیده مشتمل بر اسم اعظم | š.-e qasīde-ye moštamel bar esm-e a‘zam(متفرقه)الصرف (منتخب ) | as-sarf (mn.)(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


الملکیه فی تحقیق الدائره الارتفاع | al-malakīya fī taḥqīq-id dā’irat-il irtifā‘(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


غایه الانتفاع فی معرفه فضل الدائر من الارتفاع | ġāyat-ul intifā‘ fī ma‘rifat-i faḍl-id dā’ir min-al irtifā‘(هیئت)

صوفی ، علی بن عبدالرحمن ، - 399 قمری
sūfī, ‘alī ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1009)


مفتاح الصرف | meftāh-os sarf(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd