حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

مراغی ، عبدالرحیم ، ق 13 قمری
marāqī, ‘abd-or-rahīm ( - 19c)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

بیدگلی ، محمد علی بن عبدالغفار
bīdgolī, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-qaffār


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عاملی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1723)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

طبری آملی ، محمد باقر، ق 14 قمری
tabarī āmolī, mohammad bāqer ( - 20c)


حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق = الخراره فی شرح العجاله | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = al- xarrāra fī š.-il ‘ujāla(منطق)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī ( - 1574)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

هرندی ، محمد بن محمد علی ، - 1243 قمری
harandī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī ( - 1828)