حاشیه حاشیه الشیروانی علی شرح حکمه العین | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-iš šīrwānī ‘alā š.-i ḥikmat-il ‘ayn(فلسفه)حاشیه حاشیه شرح حکمه العین | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i ḥikmat-il ‘ayn(فلسفه)

ملا شمسا، شمس الدین محمد، 1016 - 1098 ؟ قمری
mollā šamsā, šams-od-dīn mohammad (1608 - 1687)


حاشیه الاسفار الاربعه = حاشیه الحکمه المتعالیه | ḥāšīyat-ul asfār-il arba‘a = ḥāšīyat-ul ḥikmat-il muta‘ālīya(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


حاشیه الاسفار الاربعه = حاشیه الحکمه المتعالیه | ḥāšīyat-ul asfār-il arba‘a = ḥāšīyat-ul ḥikmat-il muta‘ālīya(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


سواد العین فی شرح حکمه العین = حاشیه شرح حکمه العین | sawād-ul ‘ayn fī š.-i ḥikmat-il ‘ayn = ḥāšīyat-u š.-i ḥikmat-il ‘ayn(فلسفه)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


حاشیه شرح حکمه العین | ḥāšīyat-u š.-i ḥikmat-il ‘ayn(فلسفه)حاشیه شرح حکمه العین | ḥāšīyat-u š.-i ḥikmat-il ‘ayn(فلسفه)حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار = حاشیه حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار = حاشیه حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


حاشیه حاشیه الخفری علی شرح التجرید = حاشیه حاشیه شرح تجرید العقائد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xafrī ‘alā š.-it tajrīd = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i tajrīd-il ‘aqā’id(کلام و اعتقادات)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)