القتل و القتال | al-qatl wa-l qitāl(فقه)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الکامل المنیر | al-kāmil-ul munīr(متفرقه)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


سیاسه النفس | siyāsat-un nafs(اخلاق)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الرد علی النصاری (1) | ar-radd ‘ala-n naṣārā(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الرد علی الروافض | ar-radd ‘ala-r rawāfiḍ(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


تاویل العرش و الکرسی | ta’wīl-ul ‘arš wa-l kursī(تفسیر)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786-861)


الرد علی الرافضه | ar-radd ‘ala-r rāfiḍa(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الرد علی ابن المقفع | ar-radd ‘alā ibn-il muqaffa‘(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الرد علی النصاری (2) | ar-radd ‘ala-n naṣārā(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


الهجره الی الظالمین | al-hijra ila-ẓẓālimīn(کلام و اعتقادات)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)