معلم الاطفال | mo‘allem-ol atfāl(متفرقه)

حسن زاده ، احمد، ق 13 قمری
hasan-zāde, ahmad(- 19c)


شرح المقدمه الجزریه | š.-ul-muqaddamat-il-jazarīyya(تجوید)

طاش کبری زاده ، احمد بن مصطفی ، 901 - 968 قمری
tāš-e kobrā-zāde ،ahmad ebn-e mostafā (1496 - 1561)


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

طاش کبری زاده ، محمد بن احمد، - 1030 قمری
tāš-e kobrā-zāde, mohammad ebn-e ahmad ( - 1621)


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

طاش کبری زاده ، محمد بن احمد، - 1030 قمری
tāš-e kobrā-zāde, mohammad ebn-e ahmad ( - 1621)


انتقادات به روزنامه ملت ایران = قرتیکا = مکتوب آخوند زاده | enteqādāt be rūznāme-ye mellat-e īrān = qeretīkā = maktūb-e āxūnd-zāde(نامه نگاری ، حکومت و سیاست)

آخوند زاده ، فتحعلی بن محمد تقی ، 1226؟ - 1295 قمری
āxūnd-zāde, fath-‘alī ebn-e mohammad taqī (1811- 1878)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

ملازاده هروی ، احمد بن محمود، ق 8 قمری
mollā-zāde heravī, ahmad ebn-e mahmūd (- 14c)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

ملازاده هروی ، احمد بن محمود، ق 8 قمری
mollā-zāde heravī, ahmad ebn-e mahmūd (- 14c)


الشقایق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه | aš-šaqāyiq-un-nu‘mānīyya fī ‘ulamā’-id-dawlat-il- ‘uṯmānīyya()

طاش کبری زاده ، احمد بن مصطفی ، 901 - 968 قمری
tāš-kobrā-zāde, ahmad ebn-e mostafā (1496 - 1561)


تحقیق احوال کنونی ایران یا محاکمات تاریخی | tahqīq-e ahvāl-e konūnī-ye īrān yā mohākemāt-e tārīxī(جامعه شناسی)

تقی زاده ، حسن ، 1257 - 1348 شمسی
taqī zāde, hasan (1878-1969)


تحقیق احوال کنونی ایران یا محاکمات تاریخی | tahqīq-e ahvāl-e konūnī-ye īrān yā mohākemāt-e tārīxī(جامعه شناسی)

تقی زاده ، حسن ، 1257 - 1348 شمسی
taqī zāde, hasan (1878-1969)