مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


دره الغواص فی اوهام الخواص | durrat-ul ġawwāṣ fī awhām-il xawāṣ(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


دره الغواص فی اوهام الخواص | durrat-ul ġawwāṣ fī awhām-il xawāṣ(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


دره الغواص فی اوهام الخواص | durrat-ul ġawwāṣ fī awhām-il xawāṣ(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


لب الالباب فی شرح ملحه الاعراب | lubb-ul albāb fī š.-e malhat-ul i‘rāb(نحو)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻠﺤﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﻣﻮﺩﻋﺔ ﺑﺪﺍﻳﻊ ﺍﻵﺩﺍﺏ؛ ﺣﺮﻳﺮﻱ، ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۴۴۶ - ۵۱۶) ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ »ﻣﻠﺤﺔ ﺍﻻﻋ

لب الالباب فی شرح ملحه الاعراب | lubb-ul albāb fī š.-e malhat-ul i‘rāb(نحو)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻠﺤﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﻣﻮﺩﻋﺔ ﺑﺪﺍﻳﻊ ﺍﻵﺩﺍﺏ؛ ﺣﺮﻳﺮﻱ، ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۴۴۶ - ۵۱۶) ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ »ﻣﻠﺤﺔ ﺍﻻﻋ