انتخاب الکلمات | entexāb-ol kalamāt(اخلاق)

هرندی ، محمد مهدی ، قمری
harandī, mohammad mahdī


ارشاد القلوب (ترجمه و شرح ) | iršād-ul qulūb (t. va s.)(حدیث)

هرندی ، محمد مهدی
harandī, mohammad mahdī


دلائل الدین من طریق الجزم و الیقین | dalā’el-od dīn men tarīq-el jazm va-l yaqīn(کلام و اعتقادات)

هرندی ، عبداالله بن محمد هادی ، - 1256 قمری
harandī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad hādī (- 1840)


عموم قدره االله تعالی | ‘umūm-u qudrat-il-lāh ta‘ālā(کلام و اعتقادات)

هرندی ، محمد بن محمد علی ، - 1243 قمری
harandī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī (- 1828)


قنادیل العسجدات فی معرفه احکام القضاء و الشهادات | qanādīl-ul ‘asjudāt fī ma‘rifat-i aḥkām-il qazā’ wa-š šahādāt(فقه)

هرندی ، محمد بن محمد علی ، - 1243 قمری
harandī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī (- 1828)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

هرندی ، محمد بن محمد علی ، - 1243 قمری
harandī, mohammad ebn-e mohammad ‘alī ( - 1828)


القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر (ع ) = رساله المهدی = علامه المهدی | al-qawl-ul muxtaṣar fī ‘alāmāt-i mahdī-yil muntaẓar = r.-ul mahdī = ‘alāma-tul mahdī(حدیث)

ابن حجر هیثمی ، احمد بن محمد، 909 - 973 ؟ قمری
ebn-e hajar-e haysamī, ahmad ebn-e mohammad (1504 - 1566)


رساله المهدی الی بعض الطاغین علیه | r.-ul mahdī ila ba‘ḍ-iṭ ṭāġīn-i ‘alayh(متفرقه)

مهدی لدین االله حسن بن مطهر
mahdī li-dīn-il-lāh hasan ebn-e motahhar


تنقیح الاصول | tanqīḥ-ul usūl(اصول فقه)

نراقی ، مهدی بن محمد مهدی ، 1209 - 1280 ؟ قمری
narāqī , mahdī ben mohammad mahdī (1795 - 1864)


المشرب الوردی فی مذهب المهدی = المشهد الوردی فی مذهب المهدی | mašrab-ul wardī fī ma۵hab-il mahdī = al-mašhad-ul wardī fī ma۵hab-il mahdī(کلام و اعتقادات)

قاری هروی ، علی بن سلطان محمد، - 1014 قمری
qārī heravī, ‘alī ebn-e soltān mohammad (- 1606)

ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻇﻬﻮﺭ، ﻭ ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺠﺘﻬ