حمام جنیان | hammām-e jennīyān(داستان)

اردبیلی ، ابوالفیض ، ق 14 قمری
ardabīlī, abolfeyz ( - 20c)


منتخب الانوار فی تاریخ الائمه الاطهار | mn.-ul anwār fī tārīx-il a’immat-il aṭhār(رجال ، تاریخ معصومین)

ابن همام ، محمد بن همام ، - 336 قمری
ebn-e hammām, mohammad ebn-e hammām(- 948)


التمحیص فی بیان موجبات تمحیص ذنوب المومنین | at-tamḥīṣ fī bayān-i mawjibāt-i tamḥīṣ-i ḏunūb-il mu’minīn(حدیث)

ابن همام ، محمد بن همام ، - 336 قمری
ebn-e hammām, mohammad ebn-e hammām (- 948)


التمحیص فی بیان موجبات تمحیص ذنوب المومنین | at-tamḥīṣ fī bayān-i mawjibāt-i tamḥīṣ-i ḏunūb-il mu’minīn(حدیث)

ابن همام ، محمد بن همام ، - 336 قمری
ebn-e hammām, mohammad ebn-e hammām (- 948)


القصیده المیمیه فی مدح علی بن الحسین (ع ) | al-qaṣīda-tul mīmīyya fī madḥ-i ‘alī-yi bn-il ḥusayn(شعر)

فرزدق ، همام بن غالب ، - 110 قمری
farazdaq, hammām ebn-e qāleb(- 729)


دستور الوزراء | dastūr-ol vozarā’(تراجم)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ،880 - 942قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


دستور الوزراء | dastūr-ol vozarā’(تراجم)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ،880 - 942قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


دستور الوزراء | dastūr-ol vozarā’(تراجم)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ،880 - 942قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


ملک جمشید و طلسم آصف برخیا و حمام بلور | malek jamšīd va telesm-e āsef-e barxīyā va hammām-e bolūr(داستان)

شیرازی ، محمد علی ، - 1350 قمری
šīrāzī, mohammad ‘alī(- 1932)


حبیب السیر فی اخبار افراد البشر | habīb-os seyar fī axbār-e afrād-el bašar(تاریخ عمومی)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)