نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


تاریخ گزیده = شرفنامه | tārīx-e gz. = šaraf-nāme(تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī, hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr (- 1350)


استحباب السوره بعد الحمد = قرائه سوره بعد الحمد او آیه | istiḥbāb-us-sūrat-i ba‘d-al-ḥamd = qirā’at-u sūrat-in ba‘d-al-ḥamd aw āyat(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


السر فی عظمه سوره الفاتحه = تحقیق سبب کون سوره الحمد عظیم الشان جلیل القدر (مقاله فی ) = رساله فی فضل الحمد | as-sirr fī ‘aẓamat-i sūrat-il fātiḥa = taḥqīq-u sabab-i kawn-i sūrat-il ḥamd ‘aẓīm-aš ša’n jalīl-al qadr (mq.- un fī = r.-un fī faḍl-il ḥamd(تفسیر)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od-dīn-e gīlānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 17c)


حمد له | hamd-on lah(دعا)

آرانی کاشانی ، غلامرضا بن محمد علی ، 1192 - 1265 قمری
ārānī-e kāšānī, qolām rezā ebn-e mohammad ‘alī (1778 - 1849)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)