دیوان همدانی | d.-e hamadānī(شعر)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


دیوان محزون همدانی | d.-e mahzūn-e hamadānī(شعر)

محزون همدانی ، حسن بن محمد علی ، - 1325 شمسی
mahzūn-e hamadānī, hasan ebn-e mohammad ‘alī (- 1946)


دیوان غبار همدانی | d.-e qobār-e hamadānī(شعر)

غبار همدانی ، حسین بن رضا، 1270 - 1322 قمری
qobār-e hamadānī, hoseyn ebn-e rezā (1854 - 1904)


دیوان حمید همدانی | d.-e hamīd-e hamadānī(شعر)

همدانی ، حمید، ق 12 قمری
hamadānī, hamīd ( - 18c)


شرح قصیده سرسامیه | š.-e qasīde-ye sarsāmīyya(ادبیات)

همدانی ، محمدخان
hamadānī, mohammad-xān


طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


توبه | towbe(اخلاق)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


خواطریه | xavāterīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


اعتقادیه | e‘teqādīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315-1385)


عقلیه | ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)