حل شبهه ابن کمونه = حل شبهه جذر الاصم | ḥall-u šubhat-i ibn-i kamūna = ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam(منطق ، فلسفه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


حل شبهه جذر الاصم (الاولی ) = حل شبهه ابن کمونه (الاولی ) = الفائده الاولی من الامیر صدرالدین فی جذر الاصم = نامه اول به دوانی در موضوع جذر | ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam (al-ulā)(دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری)

daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


نهایه الکلام فی حل شبهه جذر الاصم = حل مغالطه الجذر الاصم = حل مغالطه ابن کمونه | nihāyat-ul kalām fī ḥall-i šubhat-i ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-il ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-i ibn-i kamūna(منطق ، فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


مغلطه الجذر الاصم = حل شبهه جذر اصم | maġlaṭat-ul ja۶r-il aṣam = ḥall-u šubhat-i ja۶r-i aṣam(منطق ، فلسفه)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


حدیث ابی العباس الاصم | ḥadīṯ-u abi-l ‘abbās-il aṣam(حدیث)

اصم ، محمد بن یعقوب ، - 346 قمری
asam, mohammad ebn-e ya‘qūb (- 958)


شبهه الاستلزام (الثانیه ) = تعلیقه علی شبهه الاستلزام للسبزواری | šubhat-ul istilzām (aṯ-ṯānīya) = ta‘līqat-un ‘alā šubhat- ul istilzām li-s sabzawārī(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الاستلزام (الثالثه ) = تعلیقه علی حاشیه شبهه الاستلزام | šubhat-ul istilzām (aṯ-ṯāliṯa) = ta‘līqat-un ‘alā ḥāšīyat-i šubhat-ul-istilzām(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


حل ضابطه الاشکال الاربعه = حل الضوابط | ḥall-u ḍābiṭat-il aškal-il arba‘a = ḥall-uḍ ḍawābiṭ(منطق)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī ( - 1574)


حل عباره قواعد الاحکام = حل البحث = شرح قول العلامه فی القواعد | ḥall-u ‘ibārat-i qawā‘id-il ’aḥkām = ḥall-ul baḥṯ = š.-u qawl-il ‘allāma fi-l qawā‘id(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


حل الموجز = حل موجز القانون | ḥall-ul mūjaz = ḥall-u mūjaz-il qānūn(طب)

آقسرائی ، محمد بن محمد، - 771 ؟ قمری
āqsarā’ī, mohammad ebn-e mohammad ( - 1370)