حلاوه العباد فی الاعیاد | halāvat-ol ‘ebād fe-l a‘yād(عرفان و تصوف)

کرمانی ، علی اکبر
kermānī, ‘alī akbar


حلاوه المناجاه | halāvat-ol monājāt(شرح دعا)

سجزی ، محمد بن عبدالرحیم
sajezī، mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm


احسن النخب فی معرفه لسان العرب | aḥsan-un-nuxab fī ma‘rifat-i lisān-il-‘arab(ادبیات)

طنطاوی ، محمد عیاد بن سعد، 1225 - 1278 قمری
tantāvī, mohammad ‘ayād ebn-e sa‘d (1810 - 1862)


الخطب فی الجمعات و الاعیاد و مواطن اخری | al-xuṭab fi-l juma‘āt wa-l a‘yād wa mawāṭin-in uxrā(متفرقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الخطب فی الجمعات و الاعیاد و مواطن اخری | al-xuṭab fi-l juma‘āt wa-l a‘yād wa mawāṭin-in uxrā(متفرقه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


کنز العباد فی شرح الاوراد | kanz-ol ‘ebād fī š.-el awrād(فقه)

غوری ، علی بن احمد، ق 9 قمری
qawrī, ‘alī ebn-e ahmad(- 15c)


کارنامه بلخ = مرصاد العباد | kārnāme-ye balx = mersād-ol ‘ebād(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī, majdūd-e-bn-e ādam (1081 - 1132)


سراج العباد | serāj-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


سرور العباد | sorūr-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


سرور العباد | sorūr-ol ‘ebād(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)