حدیقه سلیمانی | hadīqe-ye soleymānī(طب ، اخلاق)

حسینی خاتون آبادی ، محمد صالح بن عبدالواسع ، 1058 - 1126 ؟ قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol- vāse‘ (1648 - 1714)


حدیقه ناصریه | hadīqe-ye nāserīyye(تاریخ ایران)

وقایع نگار کردستانی ، علی اکبر بن عبداالله، ق 14 قمری
vaqāye‘-negār-e kordestānī, ‘alī akbar ebn-e ‘abd-ol- lāh (- 20c)


انوار سلیمانی = مناظرات | anvār-e soleymānī = monāzerāt(کلام و اعتقادات)

مولوی ، عباس ، - 1101 قمری
mowlavī, ‘abbās (- 1690)


تحفه سلیمانی = ترجمه ارشاد مفید | tohfe-ye soleymānī = t.-ye eršād-e mofīd(تاریخ)

مسیحا فدشکوئی ، محمد مسیح بن اسماعیل ، 1037؟ - 1127 قمری
masīhā fedeškū’īī, mohammad masīh ebn-e esmā‘īl (1628-1715)


تحفه حکیم مومن = تحفه المومنین = تحفه سلیمانی = تحفه در طب | tohfe-ye hakīm mo’men = tohfat-ol mo’menīn = tohfe- ye soleymānī = tohfe dar teb(طب)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (-17c)


تحفه حکیم مومن = تحفه المومنین = تحفه سلیمانی = تحفه در طب | tohfe-ye hakīm mo’men = tohfat-ol mo’menīn = tohfe- ye soleymānī = tohfe dar teb(طب)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (-17c)


تحفه حکیم مومن = تحفه المومنین = تحفه سلیمانی = تحفه در طب | tohfe-ye hakīm mo’men = tohfat-ol mo’menīn = tohfe- ye soleymānī = tohfe dar teb(طب)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (-17c)


تحفه حکیم مومن = تحفه المومنین = تحفه سلیمانی = تحفه در طب | tohfe-ye hakīm mo’men = tohfat-ol mo’menīn = tohfe- ye soleymānī = tohfe dar teb(طب)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (-17c)


تحفه حکیم مومن = تحفه المومنین = تحفه سلیمانی = تحفه در طب | tohfe-ye hakīm mo’men = tohfat-ol mo’menīn = tohfe- ye soleymānī = tohfe dar teb(طب)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (-17c)


تحفه حکیم مومن = تحفه المومنین = تحفه سلیمانی = تحفه در طب | tohfe-ye hakīm mo’men = tohfat-ol mo’menīn = tohfe- ye soleymānī = tohfe dar teb(طب)

حکیم مومن ، محمد مومن بن محمد زمان ، ق 11 قمری
hakīm mo’men, mohammad mo’men ebn-e mohammad zamān (-17c)