حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


حدیقه المتقین (مختصر) | hadīqat-ol mottaqīn (mx.)(فقه)

مجلسی ، محمدتقی بن مقصودعلی ،1003؟ - 1070قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


عقاید المتقین در معرفت اصول دین | ‘aqāyed-ol mottaqīn dar ma‘refat-e osūl-e dīn(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، حسین بن فضلعلی ، ق 11 قمری
tabrīzī, hoseyn ebn-e fazl-‘alī (- 17c)


منهاج الیقین فی معرفه اصول الدین | menhāj-ol yaqīn fī ma‘refat-e osūl-ed dīn(کلام و اعتقادات)

قندهاری ، علی بن محمد
qandehārī, ‘alī ebn-e mohammad


منهج الیقین و صحیفه المتقین = تکمله حیات القلوب | manhaj-ol yaqīn va sahīfat-ol mottaqīn = takmelat-o hayāt-el qolūb(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد رضی بن محمد نصیر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad razī ebn-e mohammad nasīr(-18c)