حدیقه المتقین (مختصر) | hadīqat-ol mottaqīn (mx.)(فقه)

مجلسی ، محمدتقی بن مقصودعلی ،1003؟ - 1070قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


حدیقه المتقین فی معرفه احکام الدین لارتقاء معارج الیقین | hadīqat-ol mottaqīn fī ma‘refat-e ahkām-ed dīn le- ’erteqā’-e ma‘ārej-el yaqīn(فقه)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
Majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


حدیقه الشیعه (منتخب ) | ḥadīqat-uš šī‘a (mn.)(کلام و اعتقادات)انیس المتقین | anīs-ol mottaqīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

عبداالله بن ابی عبداالله
‘abd-ol-lāh ebn-e abī ‘abd-ol-lāh


مواعظ المتقین | mavā‘ez-ol mottaqīn(اخلاق)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819 - 1885)


عقاید المتقین در معرفت اصول دین | ‘aqāyed-ol mottaqīn dar ma‘refat-e osūl-e dīn(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، حسین بن فضلعلی ، ق 11 قمری
tabrīzī, hoseyn ebn-e fazl-‘alī (- 17c)