حدیث الاربعین = الاربعون حدیثا فی العفو و الغفران = المواعظ العصفوریه | hadīṯ-ul arba‘īn = al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-an fi-l ‘afw wa-l ġufrān = al-mawā‘iẓ-ul ‘uṣfūrīya(حدیث)

عصفوری ، محمد بن ابی بکر، - 1116 قمری
‘osfūrī، mohammad ebn-e abī bakr (- 1705)


الاربعون حدیثا = اربعین حدیث نبوی | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-ā = arba‘īn hadīs-e nabavī(حدیث)

قیصری ، حامد بن موسی ، - 815 قمری
qeysarī, hāmed ebn-e mūsā ( - 1413)


الاربعین فی امامه الائمه الطاهرین = اربعون حدیثا و دلیلا | al-arba‘īn fī imāmat-il-a’immat-iṭ-ṭāhirīn = arba‘ūn-a ḥadīṯ-an wa dalīlā(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


حدیث البساط (ترجمه ) = حدیث الغمامه = حدیث السحابه | hadīṯ-ul basāṭ (t.) = hadīṯ-ul ġamāma = hadīṯ-us saḥāba(حدیث)

فصیح تبریزی ، محمد
fasīh-e tabrīzī, mohammad


الاربعون حدیثا عن النبی (ص ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-ā ‘an-in nabī(حدیث)الاربعون حدیثا عن النبی (ص ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-ā ‘an-in nabī(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)خلاصه الخلاصه = علم الحدیث = علوم الحدیث = الخلاصه فی اصول الحدیث = شرح الخلاصه فی اصول الحدیث = درایه الحدیث | xulāṣat-ul xulāṣa = ‘ilm-ul ḥadīṯ = ‘ulūm-ul ḥadīṯ = al- xulāṣa fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)