حدایق الحقایق = حقایق الحدایق | hadāyeq-ol haqāyeq = haqāyeq-ol hadāyeq(بلاغت)

رامی ، حسن بن محمد، - 795 قمری
rāmī, hasan ebn-e mohammad (- 1393)


عین الحقایق = شرح عین الحقایق | ‘ayn-ol haqāyeq = š.-e ‘ayn-ol haqāyeq(عرفان و تصوف)

ذهبی زنجانی ، عبدالکریم بن محمد علی ، - 1299 قمری
zahabī zanjānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad ‘alī (- 1882)


حدایق المقربین | hadāyeq-ol moqarrabīn(تاریخ معصومین)

حسینی خاتون آبادی ، محمد صالح بن عبدالواسع ، 1058 - 1126 ؟ قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol-


حدایق السیاحه = حدیقه السیاحه | hadāyeq-os sīyāha = hadīqat-os sīyāha(سفرنامه)

شیروانی ، زین العابدین بن اسکندر، 1194؟ - 1253 ؟ قمری
šīrvānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e eskandar (1780 - 1838)


الحقایق (ترجمه ) | al-haqāyeq (t.)(اخلاق)

کاشانی ، محمد بن مرتضی ، - 1115 ؟ قمری
kāšānī, mohammad ebn-e morteza ( - 1704)


کنز الحقایق | kanz-ol haqāyeq(عرفان و تصوف ، شعر)

پوریای ولی ، پهلوان محمود، - 722 قمری
pūrīyāy-e valī, pahlavān mahmūd(- 1323)


کشف الحقایق = فرقه ناجیه = اختلاف مذاهب | kašf-ol haqāyeq = ferqe-ye nājīye = extelāf-e mazāheb(کلام و اعتقادات)

نسفی ، عزیزالدین بن محمد، ق 7 قمری
nasafī, ‘azīz-od-dīn ebn-e mohammad(- 13c)


کشف الحقایق = فرقه ناجیه = اختلاف مذاهب | kašf-ol haqāyeq = ferqe-ye nājīye = extelāf-e mazāheb(کلام و اعتقادات)

نسفی ، عزیزالدین بن محمد، ق 7 قمری
nasafī, ‘azīz-od-dīn ebn-e mohammad(- 13c)


رقایق الحقایق | raqāyq-ol-haqāyeq(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


الحقائق و الدقائق = دقائق الحقایق | al-haqā’eq va-d daqā’eq = daqā’eq-ol haqāyeq(عرفان و تصوف)

رومی ، ابوالفضل احمد، ق 8 قمری
Rūmī, abolfazl ahmad ( - 14c)