حدائق السحر فی دقائق الشعر | hadā’eq-os sehr fī daqā’eq-eš še‘r(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad (- 1178)


حدائق السحر فی دقائق الشعر | hadā’eq-os sehr fī daqā’eq-eš še‘r(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad (- 1178)


الحقائق و الدقائق = دقائق الحقایق | al-haqā’eq va-d daqā’eq = daqā’eq-ol haqāyeq(عرفان و تصوف)

رومی ، ابوالفضل احمد، ق 8 قمری
Rūmī, abolfazl ahmad ( - 14c)


سحر حلال | sehr-e halāl(شعر)

اهلی شیرازی ، محمد بن یوسف ، 858 - 942 قمری
ahlī šīrāzī, mohammad ebn-e yūsof (1454 - 1536)


حدائق ذات بهجه | hadā’eq-o zāt-el bahja(کلام و اعتقادات)

فاضل بن شاه کرم ، محمد، ق 12 قمری
fāzel ebn-e šāh karam, mohammad (- 18c)


حدائق الجنان | hadā’eq-ol jenān(زیارات)

حسینی خاتون آبادی ، محمد صالح بن عبدالواسع ، 1058 - 1126 ؟ قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol- vāse‘ (1648 - 1714)


حدائق الاشارات فی احوال بضعه خیر الکائنات | hadā’eq-ol ešārāt fī ahvāl-e bez‘at-e xayr-el kā’enāt(تاریخ)

نمازی خوئی ، محمد جعفر بن محمد، - 1296 قمری
namāzī xū’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad (- 1879)


حدائق الاشارات فی احوال بضعه خیر الکائنات | hadā’eq-ol ešārāt fī ahvāl-e bez‘at-e xayr-el kā’enāt(تاریخ)

نمازی خوئی ، محمد جعفر بن محمد، - 1296 قمری
namāzī xū’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad (- 1879)


بحر الدرر = حدائق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق = احسن القصص = تفسیر سوره یوسف | bahr-od dorar = hadā’eq-ol haqāyeq fī kašf-e asrār-ed daqāyeq = ahsan-ol qesas = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)


بحر الدرر = حدائق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق = احسن القصص = تفسیر سوره یوسف | bahr-od dorar = hadā’eq-ol haqāyeq fī kašf-e asrār-ed daqāyeq = ahsan-ol qesas = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)