حبیب السیر فی اخبار افراد البشر | habīb-os seyar fī axbār-e afrād-el bašar(تاریخ عمومی)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


حبیب السیر فی اخبار افراد البشر | habīb-os seyar fī axbār-e afrād-el bašar(تاریخ عمومی)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


حبیب السیر فی اخبار افراد البشر | habīb-os seyar fī axbār-e afrād-el bašar(تاریخ عمومی)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


حبیب السیر فی اخبار افراد البشر | habīb-os seyar fī axbār-e afrād-el bašar(تاریخ عمومی)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


حبیب السیر فی اخبار افراد البشر | habīb-os seyar fī axbār-e afrād-el bašar(تاریخ عمومی)

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین ، 880 - 942 قمری
xānd mīr, qīyās-od-dīn ebn-e hammām-od-dīn (1476 - 1536)


معارج النبوه فی مدارج الفتوه = سیر شریف = سیر معینی | ma‘ārej-on nobovva fī madārej-el fotovva = seyar-e šarīf = seyar-e mo‘īnī(تاریخ پیامبراکرم (ص ))

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad(- 1504)


معارج النبوه فی مدارج الفتوه = سیر شریف = سیر معینی | ma‘ārej-on nobovva fī madārej-el fotovva = seyar-e šarīf = seyar-e mo‘īnī(تاریخ پیامبراکرم (ص ))

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad(- 1504)


جهینه الاخبار فی ذکر ملوک الامصار | jahīnat-ul axbār fī ḏikr-i mulūk-il amṣār(تاریخ)

ابن حبیب ، حسن بن عمر، 710 - 779 ؟ قمری
ebn-e habīb, hasan ebn-e ‘omar (1311 - 1378)


دیوان حبیب خراسانی | d.-e habīb-e xorāsānī(شعر)

حبیب خراسانی ، حبیب االله بن محمد هاشم ، 1266 - 1327 قمری
habīb-e xorāsānī, habīb-ol-lāh ebn-e mohammad hāšem (1850 - 1909)


جرائم بر ضد افراد | jarā’em bar zedd-e afrād(حقوق)