حبائب الحبیبیه = حبائب الجلیبه | habā’eb-ol habībīye = habā’eb-ol jalībe(عرفان و تصوف)

ذهبی زنجانی ، عبدالکریم بن محمد علی ، - 1299 قمری
zahabī zanjānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad ‘alī (- 1882)


حبائب الحبیبیه = حبائب الجلیبه | habā’eb-ol habībīye = habā’eb-ol jalībe(عرفان و تصوف)

ذهبی زنجانی ، عبدالکریم بن محمد علی ، - 1299 قمری
zahabī zanjānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad ‘alī (- 1882)