روضه المواعظ | rawzat-ol mavā‘ez(تاریخ ، اخلاق)

گلستانه ، علی اکبر، 1274 - 1319 قمری
golestāne, ‘alī akbar (1858 - 1902)


داستان نیزیدا (ترجمه ) | dāstān-e nīzīdā (t.)(داستان)

خواجه نوریان ، ابوتراب ، 1237 - 1306 شمسی
xāje nūrīān, abū-torāb (1858 - 1927)


سوال و جواب | so’āl va javāb(فقه)

گلستانه اصفهانی ، محمد بن ابی تراب ، - 1110 قمری
golestāne esfahānī, mohammad ebn-e abī torāb (- 1699)


منهج الیقین | manhaj-ol yaqīn(شرح حدیث)

گلستانه اصفهانی ، محمد بن ابی تراب ، - 1110 قمری
golestāne esfahānī, mohammad ebn-e abī torāb(- 1699)


دیوان فروغی بسطامی | d.-e forūqī bastāmī(شعر)

فروغی ، عباس بن موسی ، 1213 - 1274 قمری
forūqī, ‘abbās-e-bn-e mūsā (1799 - 1858)


دیوان فروغی بسطامی | d.-e forūqī bastāmī(شعر)

فروغی ، عباس بن موسی ، 1213 - 1274 قمری
forūqī, ‘abbās-e-bn-e mūsā (1799 - 1858)


بهجه الحدائق فی شرح کلمات کلام االله الناطق | bahjat-ul ḥadā’iq fī š.-i kalamāt-i kalām-il lāh-in nāṭiq(شرح حدیث)

گلستانه اصفهانی ، محمد بن ابی تراب ، - 1110 قمری
golestāne esfahānī, mohammad ebn-e abī torāb (- 1699)


انیس الوحده و جلیس الخلوه | anīs-ul waḥda wa jalīs-ul xalwa(اخلاق)

گلستانه ، محمود بن محمود، - 801 قمری
golestāne, mahmūd ebn-e mahmūd (- 1399)


تاریخ اکبری = محمدت نامه ایزدی = اکبرنامه = تاریخ اکبر شاهی = آئین اکبری | tārīx-e akbarī = mahmadat-nāme-ye īzadī = akbar- nāme = tārīx-e akbar-šāhī = āyīn-e akbarī(تاریخ هند)

علامی ، ابوالفضل بن مبارک ، 958؟ - 1011 ؟ قمری
‘allāmī, ab-ol-fazl ebn-e mobārak (1551-1603)


طب اکبری = تشریح طب اکبری = طب الاکبر | tebb-e akbarī = tašrīh-e tebb-e akbarī = tebb-ol akbar(طب)

شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد، - 1134 قمری
šāh arzānī, mohammad akbar ebn-e mohammad (- 1722)