غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام | ġāyat-ul marām wa ḥujjat-ul xiṣām fī ta‘yīn-il imām min ṭarīq-il xāṣ wa-l ‘ām(کلام و اعتقادات)

بحرانی ، هاشم بن سلیمان ، - 1107 ؟ قمری
bahrānī, hāšem ebn-e soleymān (- 1696)


کفایه الخصام فی فضائل الامام | kifāyat-ut xiṣām fī fazā’el-il imām(حدیث)

دزفولی ، محمد تقی بن علی ، 1223 - 1295 قمری
dezfūlī, mohammad taqī ebn-e ‘alī (1808 - 1878)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


حجه الکلام لایضاح محجه الزام الخصام و افحام معانی عقائد الاسلام = حشر الجسمانی = رساله فی المعاد | ḥujjat-ul kalām li-īḍāḥ-i maḥajjat-i ilzām-il xiṣām wa ifhām-i ma‘ānī ‘aqā’id-il islām = ḥašr-ul jismānī(کلام و اعتقادات)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


غایه المرام فی معرفه المواریث و السهام | ġāyat-ul marām fī ma‘rifat-il mawārīṯ wa-s sahām(فقه)

حسن بن اسداالله، ق 13 قمری
hasan ebn-e asad-ol-lāh (- 19c)


غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام | ġāyat-ul marām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)