فصوص الحکمه = الفردوس = الفصوص الصغیر | fuṣūṣ-ul ḥikma = al-firdaws = al-fuṣūṣ-uṣ ṣaġīr(فلسفه)

فارابی ، محمد بن محمد، 260؟ - 339 قمری
fārābī, mohammad ebn-e mohammad (875 - 951)


فصوص الحکمه = الفردوس = الفصوص الصغیر | fuṣūṣ-ul ḥikma = al-firdaws = al-fuṣūṣ-uṣ ṣaġīr(فلسفه)

فارابی ، محمد بن محمد، 260؟ - 339 قمری
fārābī, mohammad ebn-e mohammad (875 - 951)


فصوص الحکم = الفصوص | fuṣūṣ-ul ḥiukam = al-fuṣūṣ(عرفان و تصوف)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


فصوص الحکم = الفصوص | fuṣūṣ-ul ḥiukam = al-fuṣūṣ(عرفان و تصوف)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


فصوص الحکم = الفصوص | fuṣūṣ-ul ḥiukam = al-fuṣūṣ(عرفان و تصوف)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


فصوص الحکم = الفصوص | fuṣūṣ-ul ḥiukam = al-fuṣūṣ(عرفان و تصوف)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


نص النصوص فی شرح الفصوص | naṣṣ-un nuṣūṣ fī š.-il fuṣūṣ(عرفان و تصوف)

آملی ، حیدر بن علی ، 720 - 782 ؟ قمری
āmolī, heydar ebn-e ‘alī (1321 - 1381)


شرح فصوص الحکم | š.-u fuṣūṣ-il-ḥikam()

قیصری ، داود بن محمود، - 751 قمری
qeysarī, dāvūd ebn-e mahmūd (- 1351)


شرح فصوص الحکم | š.-u fuṣūṣ-il-ḥikam()

قیصری ، داود بن محمود، - 751 قمری
qeysarī, dāvūd ebn-e mahmūd (- 1351)


شرح فصوص الحکم | š.-u fuṣūṣ-il-ḥikam()

قیصری ، داود بن محمود، - 751 قمری
qeysarī, dāvūd ebn-e mahmūd (- 1351)