فصول اربعه | fosūl-e arba‘e(هیئت)فصول اربعه | fosūl-e arba‘e(هیئت)اناجیل اربعه (ترجمه ) | anājīl-e arba‘e (t.)(کتاب آسمانی)فصول الحق | fosūl-ul haqq(کلام و اعتقادات)

درخجی ، محتشم بن عمید
daraxjī, mohtašam ebn-e ‘amīd


اختیارات تفاسیر فصول بقراط | extīyārāt-e tafāsīr-e fosūl-e boqrāt(طب)

مقانعی ، طاهر بن محمد
maqāne‘ī, tāher ebn-e mohammad


الفصول الفخر یه فی اصول البریه | fosūl-ol faxrīyye fī osūl-e barīyya(انساب)

ابن عنبه ، احمد بن علی ، 748 - 828 ؟ قمری
ebn-e ‘enaba, ahmad ebn-e ‘alī (1348 - 1425)


رفیعیه = پرگار اربعه متناسبه | rafī‘īye = pargār-e arba‘e-ye motanāseba(ریاضیات)

رفیع الدین ، محمد
rafī‘-od-dīn, mohammad


فصل الفصول در شرح اصل الاصول | fasl-ol fosūl dar š.-e asl-el osūl(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، علی بن محمد جعفر، 1242 - 1315 قمری
estarābādī, ‘alī ebn-e mohammad ja‘far (1827 - 1898)


وصل الفصول | vasl-ol fosūl(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


فصل الفصول در شرح اصل الاصول | fasl-ol fosūl dar š.-e asl-el osūl(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، علی بن محمد جعفر، 1242 - 1315 قمری
estarābādī, ‘alī ebn-e mohammad ja‘far (1827 - 1898)