سیر حکمت در اروپا | seyr-e hekmat dar orūpā(فلسفه)

فروغی ، محمد علی ، 1254 - 1321 شمسی
forūqī, mohammad ‘alī (1875 - 1942)


دیوان فروغی بسطامی | d.-e forūqī bastāmī(شعر)

فروغی ، عباس بن موسی ، 1213 - 1274 قمری
forūqī, ‘abbās-e-bn-e mūsā (1799 - 1858)


دیوان فروغی بسطامی | d.-e forūqī bastāmī(شعر)

فروغی ، عباس بن موسی ، 1213 - 1274 قمری
forūqī, ‘abbās-e-bn-e mūsā (1799 - 1858)


اللباس المشکوک | libās-ul maškūk(فقه)

آقا ضیاء عراقی ، 1278 - 1361 قمری
āqā zīyā’-e ‘erāqī (1862 - 1942)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﭘﻨ ﺞﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ﺭﺟﺐ ۱۳۴۲ﻕ ﺑﺤﺜﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣ ﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﻣﺴ

شرح حال بزرگان عرفان و تصوف | š.-e hāl-e bozorgān-e ‘erfān va tasavvof(تراجم)

گلپایگانی ، محمد تقی ، - 1292 قمری
golpāygānī, mohammad taqī (- 1875)


الغیث الذی انسجم (منتخب ) | al-ġayṯ-ul-laḏi-nsajama (mn.)(ادبیات)

گلپایگانی ، محمد تقی ، - 1292 قمری
golpāygānī, mohammad taqī (- 1875)


وسیله النجاه | wasīlat-un najāt(فقه)

سلطان محمد میرزا قاجار، 1227؟ - 1292 ؟ قمری
soltān mohammad mīrzā qājār (1812 - 1875)


وسیله القربه فی شرح دعاء الندبه | wasīlat-ul qurba fī š.-i du‘ā’-in nudba(شرح دعا)

خوئی ، علی بن علیرضا، 1292 - 1350 قمری
xū’ī, ‘alī ebn-e ‘alī-rezā (1875 - 1932)


قره الباصره فی تواریخ الحجج الطاهره | qorrat-ol bāsera fī tavārīx-el hojaj-et tāhere(تاریخ معصومین)

قمی ، عباس بن محمد رضا، 1292 - 1359 قمری
qomī, ‘abbās ebn-e mohammad rezā (1875 - 1940)


مفرح القلوب و مفرج الکروب | mufariḥ-ul qulūb wa mufarrij-ul kurūb(گوناگون)

نهاوندی ، علی اکبر بن محمد حسین ، 1292 - 1369 قمری
nahāvandī, ‘alī akbar ebn-e mohammad hoseyn (1875 - 1950)