فیزیولوژی عمومی و خصوصی و سلولی | fīzīyoložī-ye ‘omūmī va xosūsī va selūlī(طب)جغرافیای عمومی | joqrāfīya-ye ‘omūmī(جغرافیا)دفترداری عمومی | daftardārī-ye ‘omūmī(متفرقه)

سنجیده ، رضا، ق 15 قمری
sanjīde, rezā (- 21c)


جمعیت شناسی عمومی | jam‘īyat-šenāsī-ye ‘omūmī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (- 20c)


حقوق بین الملل عمومی | hoqūq-e beyn-ol-melal-e ‘omūmī(حقوق)اقتصاد مالیه عمومی | eqtesād-e mālīye-ye ‘omūmī(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (-20c)


تاریخ عمومی | tārīx-e ‘omūmī(تاریخ عمومی)