دیوان ابوالفیض دکنی | d.-e ab-ol-feyz-e dakanī(شعر)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


سواطع الالهام فی تفسیر کلام الملک العلام | sawāṭi‘-ul ilhām fī tafsīr-i kalām-il malik-il ‘allām(تفسیر)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


موارد الکلم سلک درر الحکم = موارد الکلم و سلک درر الحکم | mawārid-ul kalim silk-u durar-ul ḥikam = mawārid-ul al-kalim wa silk-u durar-il ḥikam(اخلاق)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


نهایه المحتاج الی شرح المنهاج | nihāyat-ul muḥtāj ilā š.-il minhāj(فقه)

منوفی ، محمد بن احمد، 919 - 1004 قمری
manūfī, mohammad ebn-e ahmad (1514 - 1596)


نهایه المحتاج الی شرح المنهاج | nihāyat-ul muḥtāj ilā š.-il minhāj(فقه)

منوفی ، محمد بن احمد، 919 - 1004 قمری
manūfī, mohammad ebn-e ahmad (1514 - 1596)


الاستصحاب (تقریرات ) | feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)(اصول فقه)التقلید | at-taqlīd(فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


القضاء (تقریرات ) | al-qazā’ (taqrīrāt)(فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen(- 19c)


القطع و الظن (تقریرات ) | al-qaṭ‘ wa-ẓẓan (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen(- 19c)