روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


شرح دستور معمای نیشابوری = شرح رکنی | š.-e dastūr-e mo‘ammā-ye neyšābūrī = š.-e roknī(معما)

رکنای نیشابوری ، صادق ، ق 10 قمری
roknā-ye neyšābūrī، sādeq (- 16c)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


تاج الماثر | tāj-ul ma‘āṯir(تاریخ هند)

نظامی نیشابوری ، حسن بن محمد، - 626 ؟ قمری
nezāmī neyšābūrī, hasan ebn-e mohammad (-1230)


تاج الماثر | tāj-ul ma‘āṯir(تاریخ هند)

نظامی نیشابوری ، حسن بن محمد، - 626 ؟ قمری
nezāmī neyšābūrī, hasan ebn-e mohammad (-1230)