فقه بهائیت | feqh-e bahā’īyat(فقه)الزبده فی الفقه = فقه شاهی = ارشاد | az-zobada fe-l-feqh = feqh-e šāhī = eršād(فقه)

؟مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


الزبده فی الفقه = فقه شاهی = ارشاد | az-zobada fe-l-feqh = feqh-e šāhī = eršād(فقه)

؟مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


فقه شاهی = ارشاد = فقه فارسی = الزبده فی الفقه | feqh-e šāhī = eršād = feqh-e fārsī(فقه)

الهی اردبیلی ، حسین بن عبدالحق ، 870 - 950 ؟ قمری
elāhī ardabīlī, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-haqq (1466 - 1544)


سوال و جواب از عقاید بهائیت | so’āl va javāb az ‘aqāyed-e bahā’īyat(بهائیت)بهائیت | bahā’īyat(بهائیت)بهائیت | bahā’īyat(بهائیت)

؟ بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری
bahā’-ol-lāh, hoseyn-‘alī ebn-e mīrzā bozorg (1818- 1892)


فقه شیعی | feqh-e šī‘ī(فقه)فقه شیعی | feqh-e šī‘ī(فقه)فقه شیعی | feqh-e šī‘ī(فقه)