اختلاف ترقی النفس فی النشاه الاخری | ixtilāf-u taraqqī-in nafs fi-n naš’at-il uxrā(عرفان و تصوف)

فضل االله بن روزبهان ، 860؟ - 925 قمری
fazl-ol-lāh ebn-e rūzbehān (1456 - 1519)


اخلاق شمسی (شمسیه ) | axlāq-e šamsī (šamsīye)(اخلاق)

شیرازی ، حسن بن روزبهان ، ق 10 قمری
šīrāzī, hasan ebn-e rūzbehān ( - 16c)


جامع الفتاوی | jāmi‘-ul fatāwā(فقه)

حمیدی ، قرق امیر، - 860 قمری
hamīdī, qoroq amīr (- 1456)


نامه دانشوران | nāme-ye dānešvarān(تراجم)

ساوجی ، ابوالفضل بن فضل االله، 1248؟ - 1312 قمری
sāvajī, ab-ol-fazl ebn-e fazl-ol-lāh (1833 - 1895)


تفسیر سوره القدر | tafsīr-u sūrat-il qadr(تفسیر)

ابن الموید، عبدالرحمن بن علی ، 860 - 922 قمری
ebn-ol moayyed, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘alī (1456 - 1517)


الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل | al-uns-ul jalīl bi-tārīx-il quds wa-l xalīl(تاریخ)

ابوالیمن علیمی ، عبدالرحمن بن محمد، 860 - 928 قمری
ab-ol-yomn-e ‘alīmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e mohammad (1456-1522)


تحفه نظامیه = شرح سی فصل | tohfe-ye nezāmīye = š.-e sī fasl(هیات)

رویانی لاهیجی ، عبدالقادر بن حسن ، 844 - 925 قمری
royānī lāhījī, ‘abd-ol-qāder ebn-e hasan (1441-1519)


تحفه نظامیه = شرح سی فصل | tohfe-ye nezāmīye = š.-e sī fasl(هیات)

رویانی لاهیجی ، عبدالقادر بن حسن ، 844 - 925 قمری
royānī lāhījī, ‘abd-ol-qāder ebn-e hasan (1441-1519)


الترجمان المفتح لثمرات کمائم البستان | at-tarjumān-ul muftiḥ li-ṯamarāt-i kamā’im-il bustān(تراجم)

ابن مظفر، محمد بن احمد، - 925 ؟ قمری
ebn-e mozaffar, mohammad ebn-e ahmad ( - 1519)


مکاتبات علامی = منشات علامی = منشات ابوالفضل | mokātebāt-e ‘allāmī = monše’āt-e ‘allāmī = monše’āt-e ab-ol-fazl(نامه نگاری)

علامی ، ابوالفضل بن مبارک ، 958؟ - 1011 ؟ قمری
‘allāmī, ab-ol-fazl ebn-e mobārak (1551 - 1603)