فضیلت قرآن و دارنده آن | fazīlat-e qor’ān va dārandeh-e ān(علوم قرآن)سلک البیان فی کشف مشکلات القرآن = ایضاح مشکلات القرآن = حل مشکلات القرآن | selk-ol bayān fī kašf-e moškelāt-el qor’ān = īzāh-o moškelāt-el qor’ān = hall-o moškelāt-el qor’ān(علوم قرآن)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


سلک البیان فی کشف مشکلات القرآن = ایضاح مشکلات القرآن = حل مشکلات القرآن | selk-ol bayān fī kašf-e moškelāt-el qor’ān = īzāh-o moškelāt-el qor’ān = hall-o moškelāt-el qor’ān(علوم قرآن)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


قواعد القرآن = قواعد قرآن | qavā‘ed-ol qor’ān = qavā‘ed-e qor’ān(قرائت ، تجوید)

سمرقندی ، یار محمد بن خداداد، ق 10 قمری
samarqandī, yār mohammad ebn-e xodādād(- 16c)


تفسیر قرآن کریم = ترجمه القرآن = تفسیر الشریف اللاهیجی | tafsīr-e qor’ān-e karīm = tarjomat-ol qor’ān = tafsīr-oš šarīf-el lāhījī(تفسیر)

لاهیجی ، بهاء الدین محمد بن علی ، ق 11 قمری
lāhījī, bahā’-od-dīn mohammad ebn-e ‘alī (- 17c)


الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم (ترجمه ) = اسرار التنزیل = خواص القرآن | ad-dorr-on nazīm fī xavas-el qor’ān-el ‘azīm (t.) = asrār-ot tanzīl = xavas-ol qor’ān(علوم قرآن)

سکاکی ، احمد بن محمد، ق 10 قمری
sakkākī, ahmad ebn-e mohammad (- 16c)


فضیلت دعا | fazīlat-e do‘ā(دعا)

شیروانی ، حیدر علی بن محمد، ق 12 قمری
Šīrvānī, heydar ‘alī ebn-e mohammad (- 18c)


فضیلت امیرالمومنین | fazīlat-e amīr-al-mo’menīn(فضایل و مناقب)

علوی ، محمد بن ناصر
‘alavī, mohammad ebn-e nāser


الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم (ترجمه ) = جواهر القرآن = خواص الایات و السور = خواص القرآن = ترجمه کتاب در النظیم | ad-dorr-on nazīm fī xavas-el qor’ān-el ‘azīm (t.) = javāher-ol qor’ān(علوم قرآن)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم (ترجمه ) = جواهر القرآن = خواص الایات و السور = خواص القرآن = ترجمه کتاب در النظیم | ad-dorr-on nazīm fī xavas-el qor’ān-el ‘azīm (t.) = javāher-ol qor’ān(علوم قرآن)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)