فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


فضل الصلوات = منتخب تحفه الصلوات | fazl-os salavāt = montaxab-e tohfat-os salavāt(دعا)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


مخزن البرکات فی فضیله الصلوات | maxzan-ol barakāt fī fazīlat-es salavāt(متفرقه)

کرمانشاهی ، عبداالله بن محمد تقی ، - 1308 قمری
kermānšāhī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad taqī(- 1891)


صلوات النبی صلی االله علیه و آله | salavāt-on nabī salla-l-lāh ‘alay-he va āl-e-h(کلام و اعتقادات)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


تحفه الصلوات | tohfat-os salavāt(دعا)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (-1505)


هزار صلوات | hezār salavāt(دعا)

آرندی نائینی ، محمد حسن ، 1190 - 1270 قمری
ārandī nā’īnī, mohammad hasan (1776 - 1854)


ذخائر الدعوات فی تعقیب الصلوات | zaxā’er-od da‘avāt fī ta‘qīb-es salavāt()

حویزی ، جعفر بن عبداالله، - 1115 قمری
hovayzī, ja‘far ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1704)


شرح الصلوات = شرح دوازده امام | š.-os-salavāt = š.-e davāzdah emām(عرفان و تصوف)

حسینی شیروانی ، ابوالحسن بن محمد، - 1322 قمری
hoseynī šīrvānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad (- 1904)