فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | fazā’el-u amīr-il-mu’minīn ‘ala ‘alayh-is salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)قضایا امیرالمومنین علیه السلام | qaḍāyā amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is salām(تاریخ معصومین)قضاء امیرالمومنین علیه السلام = احکام علی (ع ) و اقضیتها | qaḍā’-u amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is-salām = aḥkām-u ‘alī wa aqḍīyat-u-hā(حدیث)

قمی ، علی بن ابراهیم ، ق 4 قمری
qomī, ‘alī ebn-e ebrāhīm(- 10c)


منهاج العارفین فی شرح کلمات امیرالمومنین علیه السلام = شرح الماه کلمه = البحر الخضم | minhāj-ul ‘ārifīn fī š.-i kalamāt-i amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is-salām = š.-ul mi’at-u kalima = baḥr-ul xi۷am(شرح حدیث)

ابن میثم ، میثم بن علی ، 636 - 689 قمری
ebn-e meysam, meysam ebn-e ‘alī (1239 - 1291)


کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین | kašf-ul yaqīn fī fazā’el-i amīr-il-mu’minīn(فضایل و مناقب)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین | kašf-ul yaqīn fī fazā’el-i amīr-il-mu’minīn(فضایل و مناقب)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین | kašf-ul yaqīn fī fazā’el-i amīr-il-mu’minīn(فضایل و مناقب)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


الدر الثمین فی فضائل امیرالمومنین علیه السلام | ad-dorr-os samīn fī fazā’el-e amīr-al-mo’menīn ‘alay- he-s-salām(فضایل و مناقب)

کاشانی ، عبدالرزاق بن داوود، ق 13 قمری
kāšānī, ‘abd-or-razzāq ebn-e dāvūd (- 19c)