فصل الخطاب صغیر | fasl-ol xetāb-e saqīr(حدیث)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810- 1871)


فصل الخطاب در قباحت و عذاب شراب | fasl-ol xetāb dar qebāhat va ‘azāb-e šarāb(حدیث)

عرب باغی ، حسین بن نصراالله، 1294 - 1369 قمری
‘arab bāqī, hoseyn (1877 - 1950)


المختصر فی معرفه التقاویم = ثلاثون فصل = سی فصل = مختصر در معرفت تقویم | al-muxtaṣar fī ma‘rifat-it taqāwīm = ṯalāṯūna faṣl = sī fasl = moxtasar dar ma‘refat-e taqvīm(هیئت)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


المختصر فی معرفه التقاویم = ثلاثون فصل = سی فصل = مختصر در معرفت تقویم | al-muxtaṣar fī ma‘rifat-it taqāwīm = ṯalāṯūna faṣl = sī fasl = moxtasar dar ma‘refat-e taqvīm(هیئت)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


شاخ نبات صغیر | šāx-e nabāt-e saqīr(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


حدیقه المومنین = شرح صغیر = شرح المختصر النافع | ḥadīqat-ul mu’minīn = š.-e saqīr = š.-ul muxtaṣar-in nāfi‘(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حدیقه المومنین = شرح صغیر = شرح المختصر النافع | ḥadīqat-ul mu’minīn = š.-e saqīr = š.-ul muxtaṣar-in nāfi‘(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


الفرائد البهیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح صغیر صمدیه | al-farā’id-ul bahīyya fī š.-il fawā’id-iṣ ṣamadīya = š.-e saqīr-e samadīyye(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


حدیقه المومنین = شرح صغیر = شرح المختصر النافع | ḥadīqat-ul mu’minīn = š.-e saqīr = š.-ul muxtaṣar-in nāfi‘(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حدیقه المومنین = شرح صغیر = شرح المختصر النافع | ḥadīqat-ul mu’minīn = š.-e saqīr = š.-ul muxtaṣar-in nāfi‘(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)