رد روافض | radd-e ravāfez(کلام و اعتقادات)

فاروقی ، احمد بن عبد الاحد، 971 - 1034 قمری
fārūqī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-ahad (1564 - 1625)


مکاتیب = مکتوبات | makātīb = maktūbāt(عرفان و تصوف)

فاروقی ، احمد بن عبد الاحد، 971 - 1034 قمری
fārūqī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-ahad (1564 - 1625)


معارف لدنیه = معارف | ma‘āref-e ladonīyya = ma‘āref(عرفان و تصوف)

فاروقی ، احمد بن عبد الاحد، 971 - 1034 قمری
fārūqī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-ahad (1564 - 1625)


عیون جواهر النقاد فی حجیه اخبار الاحاد | ‘uyūn-u jawāhir-in naqqād fī ḥujjīyat-i axbār-il āḥād(اصول فقه)

انصاری ، بدرالدین بن احمد، ق 11 قمری
ansārī, badr-od-dīn bn ahmad (- 17c)


احد و سبعین سوال | aḥad-a wa sab‘īn-a su’āl(متفرقه)لیلی و مجنون | leylī va majnūn(شعر)

روح الامین ، محمد امین ، 971 - 1047 قمری
rūh-ol-amīn, mohammad amīn (1564 - 1638)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ ﻗﻄﺒﺸﺎﻩ (۹۸۹ - ۱۰۲۰ﻕ) ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﺍﺯ »ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺞ« ﺍﻭﺳﺖ، ﺑﺎﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻧﺜﺮﻱ، ﺩﺭﻫﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﻭﺩﺭ

حجیه اخبار الاحاد | ḥujjīyat-u axbār-il āḥād(اصول فقه)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)


اوزان و مقادیر = رساله مقداریه = مقادیر الاوزان = میزان المقادیر | owzān va maqādīr = r.-ye meqdārīye = maqādīr-ol awzān = mīzān-ol maqādīr(فقه)

حسینی استرآبادی ، میر محمد مومن بن میر علی ، - 1034 قمری
hoseynī estarābādī, mīr mohammad mo’men ebn-e mīr ‘alī (- 1625)


ریاض الاذکار و حیاض الاسرار | rīyāḍ-ul aḏkār wa ḥiyāḍ-ul asrār(عرفان و تصوف)

نوری ، عبدالاحد بن مصطفی ، 1003 - 1061 قمری
nūrī, ‘abd-ol-ahad ebn-e mostafā (1595 - 1651)


جواز تخصیص الکتاب باخبار الاحاد و عدمه | jawāz-u taxṣīṣ-il kitāb bi-axbār-il āḥād wa ‘adam-i-h(اصول فقه)

کاظمی ، اسماعیل بن اسداالله، - 1247 ؟ قمری
kāzemī, esmā‘īl ebn-e asad-ol-lāh (- 1832)