فرهنگ فارسی به روسی | farhang-e fārsī be rūsī(لغت)فرهنگ فرانسه به فارسی | farhang-e farānse be-fārsī(لغت)

اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


فرهنگ انگلیسی به فارسی | farhang-e engelīsī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ ترکی به فارسی | farhang-e torkī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ فارسی به فارسی | farhang-e fārsī(لغت)فرهنگ فارسی | farhang-e fārsī(لغت)

شریف نائینی ، محمد بن محمد هادی ، - 1305 قمری
šarīf-e nā‘īnī, mohammad ebn-e mohammad hādī (- 1888)