فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به فارسی | farhang-e ‘arabī be-fārsī(لغت)فرهنگ عربی به عربی | farhang-e ‘arabī be-‘arabī(لغت)فرهنگ فارسی به روسی | farhang-e fārsī be rūsī(لغت)ضابطه حساب عربی و فارسی و ابجد | zābete-ye hesāb-e ‘arabī va fārsī va abjad()فرهنگ ترکی عربی | farhang-e torkī ‘arabī(لغت)فرهنگ فرانسه به فارسی | farhang-e farānse be-fārsī(لغت)

اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


فرهنگ ترکی به فارسی | farhang-e torkī be-fārsī(لغت)