فرهنگ الفاظ نادر = شاهنامه | farhang-e alfāz-e nāder = šāhnāme(لغت)کتاب الالفاظ الکتابیه = کتاب الالفاظ | k.-ul alfāẓ-il kitābīya = k.-ul alfāẓ(لغت)

همدانی ، عبدالرحمن بن عیسی ، - 320 قمری
hamadānī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘īsā(- 933)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


تراکیب نادر الترتیب | tarākīb-e nāder-ot tartīb(ادبیات)شاهنامه | šāhnāme(شعر)

فردوسی ، ابوالقاسم ، 329 - 416 ؟ قمری
ferdowsī, ab-ol-qāsem (942 - 1026)


شاهنامه | šāhnāme(شعر)

فردوسی ، ابوالقاسم ، 329 - 416 ؟ قمری
ferdowsī, ab-ol-qāsem (942 - 1026)


شهنامه = مشروطه نامه | šahnāme = mašrūte-nāme(شعر)

بختیاری ، درویشعلی بن غلامحسین خان ، ق 14 قمری
baxtīyārī, darvīš‘alī ebn-e qolām-hoseyn xān (- 20c)


تاریخ نادر شاه (ترجمه ) | tārīx-e nāder-šāh (t.)(تاریخ ایران)

قراگوزلو، ابوالقاسم ، 1244 - 1306 شمسی
qarāgūzlū, ab-ol-qāsem (1865-1927)


وضع الالفاظ | wa۴‘-ul alfāẓ(اصول فقه)