فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


طراز معنی = شرح دیوان عرفی | tarāz-e ma‘nā = š.-e d.-e ‘orfī(ادبیات)

فارغ ، قطب الدین
fāreq, qotb-od dīn


ولایت مطلقه | velāyat-e motlaqe(کلام و اعتقادات)

بهبهانی ، عبداالله بن محمد، - 1325 ؟ قمری
behbahānī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad( - 1907)


ولایتنامه | velāyat-nāme(شعر، عرفان و تصوف)

درویش شیرازی ، محمد هاشم بن اسماعیل ، 1110؟ - 1199 قمری
darvīš-e šīrāzī, mohammad hāšem ebn-e esmā‘īl (1699 - 1785)


حکایت ولایت نمودن حضرت امیرالمومنین علیه السلام و چند حکایت دیگر | hekāyat-e velāyat nemūdan-e hazrat-e amīr-al- mo’menīn ‘alay-he-s-salām va čand hekāyat-e dīgar(متفرقه)اسرار التوحید و النبوه و الولایه و المعاد | asrār-ot-towhīd va-n-nobovvat va-l-velāyat va-l-ma‘ād(عرفان و تصوف)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبد النبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


کرسی نامه سلسله ذهبیه = شجره ولایت | korsī nāme-ye selsele-ye zahabīye = šajare-ye velāyat(عرفان و تصوف ، انساب)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)