فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


فارغ نامه = دیوان فارغ گیلانی = فارغنامه = ولایت نامه | fāreq-nāme = d.-e fāreq-e gīlānī = fāreqnāme = velāyat nāme(شعر)

فارغ گیلانی ، حسین بن حسن ، ق 11 قمری
fāreq-e gīlānī, hoseyn ebn-e hasan (- 17c)


تحفه العابدین | tohfat-ol ‘ābedīn(تفسیر)

گیلانی ، محسن بن حسن
gīlānī, mohsen ebn-e hasan


طراز معنی = شرح دیوان عرفی | tarāz-e ma‘nā = š.-e d.-e ‘orfī(ادبیات)

فارغ ، قطب الدین
fāreq, qotb-od dīn


تحفه العابدین | tohfat-ol ‘ābedīn(تفسیر)

گیلانی ، محمد بن حسن ، ق 12 قمری
gīlānī, mohammad ebn-e hasan (-18c)


جبر و اختیار | jabr va extīyār(کلام و اعتقادات)

موسوی گیلانی ، صدرالدین بن ابوالحسن
mūsavī gīlānī, sadr-od-dīn ebn-e ab-ol-hasan


تحفه الناسکین و زاد السالکین | tohfat-on nāsekīn va zād-os sālekīn(دعا)

گیلانی ، لطف االله بن حسین ، ق 12 قمری
gīlānī, lotf-ol-lāh ebn-e hoseyn (-18c)


پرتو انوار | partow-e anvār(عرفان و تصوف)

گیلانی ، حسین بن محمد بشیر، ق 13 قمری
gīlānī, hoseyn mohammad (- 19c)