فقریه = حقیقت فقر = الفقر | faqrīye = haqīqat-e faqr = al-faqr(عرفان و تصوف)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


فقریه = حقیقت فقر = الفقر | faqrīye = haqīqat-e faqr = al-faqr(عرفان و تصوف)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


فقرنامه = درویش نامه = آداب فقر | faqr-nāme = darvīš nāme = ādāb-e faqr(عرفان و تصوف)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700 - 766)


فقرنامه = درویش نامه = آداب فقر | faqr-nāme = darvīš nāme = ādāb-e faqr(عرفان و تصوف)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700 - 766)


منهاج السالکین و معراج الطالبین = الفقر = السیر و السلوک = میزان العمل = الفقریه = صندوق الجوهر = شرح نعمه الفقر | minhāj-us sālikīn wa mi‘rāj-uṭṭālibīn = al-faqr = as- sayr wa-s sulūk = mīzān-ul ‘amal = al-faqrīyya = ṣundūq-ul jawhar = š.-u ni‘mat-il faqr(عرفان و تصوف)

نجم الدین کبری ، احمد بن عمر، 540 - 618 ؟ قمری
najm-od-dīn-e kobrā, ahmad ebn-e ‘omar (1146 - 1222)


فقرنامه (منظوم ) | faqr-nāme (manzūm)(عرفان و تصوف ، شعر)فقرنامه = آداب درویشی | faqr-nāme = ādāb-e darvīšī(عرفان و تصوف)

ابوالحسن خرقانی ، علی بن جعفر، 352 - 425 قمری
ab-ol-hasan xaraqānī, ‘alī bn-ja‘far (964 - 1035)


فقریه | faqrīye(عرفان و تصوف)کثرت یا وحدت حقیقت | kasrat yā vahdat-e haqīqat(فلسفه)تحفه العجم | tohfat-ol ‘ajam(ادبیات)

شاه حقیقت ، حسین ، ق 13 قمری
šāh haqīqat, hoseyn (-19c)