فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (فوائد) | falsafī (favā’ed)(فلسفه)مغالطات فلسفی | moqāletāt-e falsafī(فلسفه)مقالات فلسفی | maqālāt-e falsafī(فلسفه)

یحیی بن عدی ، 280 - 364 قمری
yahyā ebn-e ‘adī (894 - 975)


معرفه النفس = وصف المعاد الفلسفی | ma‘rifat-un nafs = waṣf-ul ma‘ād-il falsafī(فلسفه)

ابن هندو، علی بن حسین ، - 420 ؟ قمری
ebn-e hendū, ‘alī ebn-e hoseyn(- 1030)


فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(کلام و اعتقادات)

ادیب کرمانی ، قاسم بن زین العابدین ، 1275 - 1347 قمری
adīb-e kermānī, qāsem ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (1859- 1929)


مطالب فلسفی و کلامی | matāleb-e falsafī va kalāmī(فلسفه)

شیرازی ، محمود بن محمد، ق 11 قمری
Šīrāzī, mahmūd ebn-e mohammad(- 17c)

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭ ﻛﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺤﺜﻬﺎﻱ ﻋﻘﻠﻲ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪ ﻩﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺘﺎ ﺏﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺷﺘ ﻪﻫ?