فلسفه جدید | falsafe-ye jadīd(فلسفه)فلسفه خیام | falsafe-ye xayyām(ادبیات)

شمس لکهنوی ، محمد باقر بن سبط حسین ، ق 14 قمری
šams-e lakahnavī، mohammad bāqer ebn-e sebt-e hoseyn (- 20c)


منطق و فلسفه | manteq va falsafe(منطق)فلسفه مخصوص | falsafe-ye maxsūs(اخلاق)

مخصوص ، علی ، 1257 - 1339 قمری
maxsūs, ‘alī (1841 - 1921)


طب جدید | tebb-e jadīd(طب)حاشیه شرح التجرید الجدید | ḥāšīyat-u š.-it tajrīd-il jadīd(کلام و اعتقادات)حاشیه شرح التجرید الجدید | ḥāšīyat-u š.-it tajrīd-il jadīd(کلام و اعتقادات)هواپیمایی جدید | havāpaymāīy jadīd(صنعت)

نصیری ، غفار
nasīrī, qaffār


حاشیه شرح التجرید الجدید | ḥāšīyat-u š.-it tajrīd-il jadīd(کلام و اعتقادات)

علی نقی
‘alī naqī


صورت مخارج عمارات جدید الاحداث سلطنتی | sūrat-e maxārej-e ‘emārāt-e jadīd-ol-ehdās-e saltanatī(اسناد)