دیوان فدایی کزازی | d.-e fadā‘ī-ye kazzāzī(شعر)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


قره العین الناظره فی شرح کتاب التبصره | qurra-tul ‘ayn-in nāẓira fī š.-i k.-il tabṣira(فقه)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī ( - 1847)


فیوضات القدسیه فی شرح رساله المجلسیه | fuyūḍāt-ul qudsīya fī š.-i r.-il majlisīyya(فقه)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


الشک و السهو و الخلل و الجبران (منظومه ) | aš-šakk-u wa-š sahw wa-l xilal wa-l jobrān (mnẓ.)(فقه)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


صلوات النبی صلی االله علیه و آله | salavāt-on nabī salla-l-lāh ‘alay-he va āl-e-h(کلام و اعتقادات)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


الاشعه البدریه فی اقتفاء انوار آثار الجعفریه | al-aši‘‘at-ul badrīyya fī ’iqtifā’-i anwār-i āṯār-il ja‘farīyya(فقه)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


جنات النعیم فی احوال سیدنا الشریف عبدالعظیم علیه السلام | jannāt-un na‘īm fī aḥwāl-i sayyid-i-na-š šarīf ‘abd-ul- ‘aẓīm ‘alay-hi-s-salām(تراجم)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


کفایه الطالب فی شرح مختصر ابن الحاجب | kifāyat-uṭṭālib fī š.-i muxtaṣar-i ibn-il ḥājib(اصول فقه)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e


صحیفه الشعراء | ṣaḥīfat-uš šu‘arā’(ادبیات)

فدائی ، محمد حسین ، ق 13 قمری
fadā’ī, mohammad hoseyn (- 19c)


معالم الدین فی فقه آل یاسین | ma‘ālim-ud dīn fī fiqh-i āl-i yāsīn(فقه)

قطان حلی ، محمد بن شجاع ، ق 9 قمری
qetān-e hellī, mohammad ebn-e šojā‘(- 15c)