دقائق المیزان فی مقادیر الاوزان | daqā’iq-ul mīzān fī maqādīr-il awzān(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosrow (- 1610)


ثمره الارشاد و تمزیج الارواح و الاجساد | ṯamarat-ul iršād wa tamzīj-ul arwāḥ wa-l ajsād(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosrow (- 1610)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


کشف الاسرار فی هتک الاستار | kašf-ul asrār fī hatk-il astār(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro(- 1610)


السر الربانی فی علم المیزان = اسرار الربانی | as-sirr-ur rabbānī fī ‘ilm-il mīzān = asrār-ur rabbānī(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro (- 1610)


السر الربانی فی علم المیزان = اسرار الربانی | as-sirr-ur rabbānī fī ‘ilm-il mīzān = asrār-ur rabbānī(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosro (- 1610)


کلیات امیر خسرو | kollīyāt()

امیر خسرو، خسرو بن محمود، 651 - 725 قمری
amīr xosrow, xosrow ebn-e mahmūd (1254 - 1326)


دیوان امیر خسرو دهلوی | d.-e amīr xosro dehlavī(شعر)

امیر خسرو، خسرو بن محمود، 651 - 725 قمری
amīr xosrow, xosrow ebn-e mahmūd (1254 - 1326)


قران السعدین = قران سعدین | qerān-os sa‘dayn = qerān-e sa‘dayn(شعر، تاریخ هند)

امیر خسرو، خسرو بن محمود، 651 - 725 قمری
amīr xosrow, xosrow ebn-e mahmūd (1254 - 1326)