رسوایی لندن | rosvāyī-ye landan(متفرقه)

اعتماد السلطنه ، محمد حسن بن علی ، 1259 - 1313 قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


سفرنامه خراسان | safar-nāme-ye xorāsān(سفرنامه)

اعتماد السلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


سالنامه دولت علیه ایران | sāl-nāme-ye dovlat-e ‘alīyya-ye īrān(تاریخ)

اعتماد السلطنه ، محمد حسن بن علی ، 1259 - 1313 قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


فرهنگ فرانسه به فارسی | farhang-e farānse be-fārsī(لغت)

اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


آغاز پیدایش آمریکا | āqāz-e peydāyeš-e āmrīkā(جغرافیا)

اعتماد السلطنه ، محمد حسن بن علی ، 1259 - 1313 ق
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843- 1895)


الصرف (منتخب ) | as-sarf (mn.)(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


مفتاح الصرف | meftāh-os sarf(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


سرگذشت امام زادگان ری = شرح حال حضرت عبدالعظیم | sargozašt-e emām zādegān-e rey = š.-e hāl-e hazrat-e ‘abd-ol-‘azīm(تراجم)

اعتضادالسلطنه ، علیقلی بن فتحعلی ،1234؟ - 1298قمری
e‘tezād-os-saltane, ‘alī-qolī ebn-e fath-‘alī (1819-1881)


اجوبه مسائل میرزا محمد حسن وزیر | ajvebat-o masā’el-e mīrzā mohammad hasan-e vazīr(کلام و اعتقادات)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


الاشتقاقیه = اجوبه مسائل السید حسن رضا الاعرجی الهندی = رساله الاشتقاق | al-ištiqāqīyya = ajwibat-u masā’il-is-sayyid ḥasan riḍā al-a‘rajī-y-il-hindī = r.t-ul-ištiqāq(پاسخ پرسش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)