منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


منشات = انشاء الدرر = مکاتیب | monša’āt = enšā’-od dorar = makātīb(نامه نگاری)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)


دره نادره = دره نادری | dorre-ye nādere = dorre-ye nāderī(تاریخ ایران)

استرآبادی ، محمد مهدی بن محمد نصیر، 1100 - 1180 ؟ قمری
estarābādī, mohammad mahdī ebn-e mohammad nasīr (1689 - 1767)